Przerwa wakacyjna. Wszystkie zamówienia będą wysyłane po 20 sierpnia.

Szukaj

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin określa zasady sprzedaży wyrobów oferowanych przez sklep www.mlekoliving.com należący do firmy Mleko Living Michał Załuski z siedzibą przy ul. Krótkiej 6, 32-031 w Mogilanach, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6772268154  oraz REGON 365999386, określanej również jako “Sprzedający”.

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@mlekoliving.com lub telefonicznie pod numerem 667 654 226.

§ 1
SŁOWNIK

1. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez Sprzedającego, dostępny pod adresem www.mlekoliving.com, za pomocą, którego Sprzedający świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.mlekoliving.com

3. Usługa – sprzedaż wysyłkowa towarów wyposażenia wnętrz prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

4. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.

5. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.

6. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich.
 
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w Regulaminie. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.

2. Zamawiający korzysta z Usług Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.mlekoliving.com

3. Każdy towar, jaki jest oferowany w Sklepie, jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt pozbawiony wad.

5. Każda cena, jaka jest określona przy towarze, stanowi cenę brutto, to znaczy cenę zawierającą podatek VAT.

6. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu, które są kalkulowane każdorazowo w Koszyku.

7. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, cena nie może ulec zmianie.

8. Sprzedający posiada możliwość zmiany ceny towarów oferowanych w Sklepie wyłącznie przed dokonaniem zamówienia przez Zamawiającego.

9. Sprzedający posiada możliwość poszerzania oferty Sklepu poprzez dodawania nowych towarów.

10. Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych, które są udostępniane każdorazowo w takim przypadku przez Sprzedającego w Serwisie z zastrzeżeniem § 2 ust 11 Regulaminu.

11. W ramach sprzedaży promocyjnej lub po obniżonych cenach, ilość towarów oraz czas trwania promocji lub obniżki cen są ograniczone, a zamówienia są realizowane według kolejności ich złożenia. Promocja lub obniżka cen kończy się z chwilą wyczerpania zapasów lub z chwilą określoną przez Sprzedającego.

12. Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 5 Regulaminu.

13. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia dowód zakupu potwierdzający zawarcie Umowy. Dowód zakupu jest każdorazowo załączany i przesyłany z zamówionym towarem. Na życzenie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę VAT, która również jest załączana i przesyłana mailowo.

14. Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 
§ 3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.mlekoliving.com

2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający po wyborze towaru, obowiązany jest nacisnąć przycisk „CHECKOUT”.

3. Po przyciśnięciu przycisku „CHECKOUT”, Zamawiający jest obowiązany podać następujące dane:

Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Telefon kontaktowy, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Kraj. Opcjonalnie: Nazwa firmy, NIP. 

4. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i kontynuacja zakupu są równoznaczne z oświadczeniem, że podane przez niego dane są prawdziwe.

5. Jeśli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, konieczne jest podanie danych firmy poprzez wypełnienie odpowiednich pól na stronie zamówienia. 

6. Zamawiający będący czynnym płatnikiem VAT-UE, może zażądać faktury VAT 0% poprzez wybranie odpowiedniego pola wyboru. W tym wypadku Zamawiający powinen skontaktować się ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.

7. W przypadku, gdy adres zamówienia nie znajduje się na terenie państw członkowskich UE lub USA, nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem Serwisu. W tym wypadku Zamawiający powinen skontaktować się ze Sprzedającym. Sprzedający skalkuluje czas i koszt przesyłki dla podanej lokalizacji oraz odpowie Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych.

8. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w w § 3 ust. 6 Regulaminu oraz w § 3 ust. 7 Regulaminu, Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach wysyłki. Z wyjątkiem, w.w. sytuacji, Zamawiający po kliknięciu „Continue”, ma możliwość wyboru następującej metody płatności: PayPal. 

9. Po wybraniu metody płatności, Zamawiający dokonuje zakupu przyciskając przycisk „Continue with PayPal”.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Jednocześnie, Sprzedający zastrzega sobie prawo niewykonania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał niepełne lub nieprawdziwe dane, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, o czym poinformuje Zamawiającego, o ile jest to możliwe.

11. Zamawiający po wciśnięciu przycisku „Continue with PayPal” jest obowiązany dokonać zapłaty.

12. W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 10 zdanie 2 Regulaminu, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji Zamawiającemu o braku możliwości realizacji zamówienia.

13. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności.

14. W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęci realizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.

§ 4
PŁATNOŚCI

Zamawiający, po złożeniu zamówienia zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.

2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar za pośrednictwem platformy płatności online – PayPal.

3. Wskazana na etapie wyboru systemu płatności cena jest ceną finalną, która zawiera podatek VAT i koszt dostawy towaru, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 3 ust. 6 Regulaminu oraz w § 3 ust. 7 Regulaminu.

§ 5
KOSZTY I TERMINY DOSTAWY

1. Do każdego towaru przyporządkowany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

2. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia nie jest określony na stronie produktu, produkt jest dostępny od ręki i zamówienie zostanie zrealizowane w przeciągu 7 dni roboczych z wyłączeniem świat.

§ 6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.

2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.

4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 
§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Prawa i obowiązku Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zamawiający posiada możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

3. Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

4. Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący Mleko Living, ul. Kapucyńska 3/13, 31-113 Kraków, Polska. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korzystając z formy elektronicznej złożenia reklamacji, reklamację należy przesłać na adres: info@mlekoliving.com

6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

8. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.

10. Sprzedający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
.
13. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.

15. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

16. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

17. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymaną Fakturę VAT.

18. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

19. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

20. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

§ 8
POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Postanowienia ogólne
a. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców lub klientów sklepu internetowego.
b. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Mleko Living Michał Załuski, ul. Krótka 6, 32-031 Mogilany, NIP 6772268154 , REGON 365999386. adres poczty elektronicznej: info@mlekoliving.com - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.
c. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”)
d. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
a. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w sklepie internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
- Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Konto).
- Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora.
c. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:
- W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
- W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
d. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (nip) Usługobiorcy lub Klienta.
e. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego. 

3. Cookies i dane eksploatacyjne
a. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:
- Identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
- Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
- Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
- Dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. Dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
- Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.
b. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
c. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep internetowy
– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
d. Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres ip, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. Nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Podstawa przetwarzania danych
a. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
b. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy O ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora). 

5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
a. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
b. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
c. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
d. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
e. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności. 

6. Postanowienia końcowe
a. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego.
b. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
c. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 
§ 9
Postanowienia końcowe

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.

2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

4. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

6. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
7. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.

8. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.

9. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.

11. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.
 

§ 10
Formularze

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacji

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów